Follow

Blijkt dat wanneer ik via Webmention op andermans bericht antwoord, en vervolgens op hun site mezelf beantwoord – ja, ja – de Webmention-plugin voor WordPress op zijn beurt ’n webmention naar mijn site stuurt. Fijn!

(ochtendgrijs.be/notes/f90c47e0)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!