Follow

Voor ’t eerst in forever online – en niet tijdens de jaarlijkse Canada-trip – kledij gekocht. Twee paar sneakers, een trui, vier t-shirts. Een goeie honderdvijftig euro, want het mag natuurlijk nog steeds niks kosten.

(ochtendgrijs.be/notes/fc690a88)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!