Follow

Bookmarked kw.be/nieuws/politiek/national.

Ik geef maandelijks vierduizend euro aan mijn voornaamste hobby; dat maakt van mij een eenvoudige boerenjongen.

> U verdient ook 6000 euro. ‘Waarvan 4000 euro naar de partij gaat. Ik verdien netto 2000 euro.’

(ochtendgrijs.be/notes/c19e4e76)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!