Follow

Euh. Dat kan dus – nog maar eens – niet, hé. Mijn eigen werkgever is 40 keer dat.

> De marktwaarde van de bedrijven – bij elkaar opgeteld 6,4 miljard dollar – is bovendien verdubbeld sinds het begin van de pandemie.

demorgen.be/tech-wetenschap/do

(ochtendgrijs.be/notes/e60fbeef)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!