Follow

Wat doe je met te veel rode bessen om zo op te eten maar te weinig voor gelei? *coulis maakt* *en vanilleroomijs* Probleemoplossend denken 10/10

(ochtendgrijs.be/notes/fad989c2)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!