Follow

En een stripverhaal, maar dat wist je. Afijn, niet dat ik het al las. Heb van Lemire wel The Underwater Welder en Essex County.

> ‘Sweet Tooth’ op Netflix is een magische, soms zeemzoeterige roadtrip.

demorgen.be/tv-cultuur/sweet-t

(ochtendgrijs.be/notes/443326f6)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!