Follow

Moet steeds weer aan Kaaiman denken als ik zoiets hoor of lees.

> Ook overvleugelt Antwerpen Rotterdam als fruithaven, een geliefde goederensoorten (sic) om coke tussen te verstoppen.

(ochtendgrijs.be/notes/085bb37c)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!