Follow

Dat is niet hoe random mutaties werken.

> Het virus wringt en wriemelt en doet zijn best om door de vaccins heen te breken, door zijn stekeltjes telkens een beetje aan te passen.

demorgen.be/nieuws/zorgen-in-i

(ochtendgrijs.be/notes/2e0b5889)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!