Follow

In de vroege jaren ’90 zag ene Guy Verhofstadt in een kiessysteem naar Brits model ook een zekere oplossing voor het grote ongenoegen onder de bevolking.

> [A]ls we kijken naar Nederland, Duitsland, en Frankrijk, dan zien we dat de extreme partijen daar net zulke hoge percentages halen als bij ons[.]

demorgen.be/politiek/politicol

(ochtendgrijs.be/notes/99e84e7b)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!