Follow

Al twee jaar niet meer in Canada geweest. Mijn dochter was er nog nooit. Mijn zoon al twee keer, maar dat weet hij zelf niet (meer).

(ochtendgrijs.be/notes/988a41e4)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!