Follow

1 of 2 procent van mijn vermogen, dat voel zelfs ik, geen miljonair, niet.

> We moeten naar de toekomst kijken en de problemen nu oplossen. En als dat 1 of 2 procent van ons vermogen kost, waarom niet?

demorgen.be/nieuws/red-de-were

(ochtendgrijs.be/notes/f21abe1e)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!