Follow

Ik ben in elk geval van plan om nog eens zeven jaar thuis te blijven.

> Wie zelf schrik heeft voor fomo, zoekt best een soort buddy, iemand die niet van plan is om op alle uitnodigingen in te gaan maar eerder wil doseren.

demorgen.be/nieuws/je-denkt-da

(ochtendgrijs.be/notes/043fadc7)

Waarom er na ‘fomo’ een komma volgt, maar bijvoorbeeld niet voor ‘maar’? Wie weet! Terzijde: op school moesten wij ‘bang zijn’ zeggen, en geen ‘schrik hebben’. taaladvies.net/taal/advies/vra

(ochtendgrijs.be/notes/42f96d06)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!