Follow

Heb ik er toch wat Barco bijgekregen. Ik wist dat de deadline voor het doorgeven van de dividendkeuze al even verstreken was, en dat ik ooit standaard voor nieuwe aandelen heb gekozen, maar niet dat dat nog altijd van toepassing was. Mooi.

(ochtendgrijs.be/notes/91a24af8)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!