Follow

In volle grond zaaien, en jonge planten buiten afharden, zeggen mensen die in de tuin blijkbaar geen vogels hebben.

(ochtendgrijs.be/notes/02c0b736)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!