Follow

Vanmorgen even vijftienduizend frambozenkevers gevangen. Afijn, vijftien of zo. Dit lijkt me geen strijd die je kunt winnen. (Neen, ik heb al even geen kippen meer.)

(ochtendgrijs.be/notes/25c586fc)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!