Follow

Eat that, steekvlampolitici.

> In 1879 stopte een botanicus in Michigan twintig flessen met zaden in de grond. Elke twintig jaar wordt er een opgegraven, om te zien welke zaden nog levensvatbaar zijn. In april was het weer zover.

demorgen.be/tech-wetenschap/tw

(ochtendgrijs.be/notes/754bd031)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!