Follow

Hoewel ik overweeg WebSub uit mijn feedreader te schrappen, tóch nog ‘ns kijken of het nog werkt.

(ochtendgrijs.be/notes/c0a9c716)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!