Follow

Wanneer die kleuterjuffen communiceren dat leerlingen iets ‘zouden mogen meebrengen’, dan bedoelen ze natuurlijk ‘moeten meebrengen’.

(ochtendgrijs.be/notes/418ce7fe)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!