Follow

Alsof die klimaatontkenners géén factuurontkenners zijn.

> In het gepolariseerde debat over de groene omslag zijn er klimaatontkenners, maar nog meer factuurontkenners.

tijd.be/dossier/weekboekpoliti

(ochtendgrijs.be/notes/844ab8db)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!