Follow

Weet ge wat ik gebruik om op mijn blogje bij te houden hoeveel lezertjes welke paginaatjes bezoeken en waar ze dan vandaan komen en zo? (Helegans niks, dat interesseert me geen drol.)

(ochtendgrijs.be/notes/04f56aa3)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!