Follow

Deze nog eens van onder het stof halen.

> Je denkt het spel te hebben gespeeld zoals ‘iedereen’ dat doet. Met branie heb je je hand overspeeld. En dan moet je jezelf trachten te redden.

demorgen.be/meningen/dit-is-ni

(ochtendgrijs.be/notes/4e2f17dc)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!