Follow

Nou, ik weet het zo niet, hoor. ‘Het verhaal van Mosler leest als een filmscript. Als langharige kreeg hij na een stevige knipbeurt in de jaren 1970 een baan in de financiële sector.’

demorgen.be/nieuws/onmetelijke

(ochtendgrijs.be/notes/f948ab52)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!