Follow

Terzijde: niemand die zich dit herinnert.

> Vlaamse Parlementsleden zullen vanaf mei vijf procent minder verdienen. Het gaat om een voorstel van onder andere Open Vld, dat unaniem werd goedgekeurd.

vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/20/sc

(ochtendgrijs.be/notes/4699bf9c)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!