In België zijn ook ‘over de middag’ en ‘onder de middag’ gebruikelijk, maar [de VRT gebruikt] de algemeen Nederlandse aanduidingen.

vrttaal.net/taaladvies-taalkwe

(ochtendgrijs.be/notes/1baffe41)

Follow

Zo op je telefoon een reply inschieten die ook een bookmark is, dat is nog niet zo eenvoudig.

(ochtendgrijs.be/notes/59effd1f)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!