Follow

Als antwoord op diggingthedigital.com/losjes-d.

Zelf markeer ik alles wat nogal ver van mijn eigen interesses verwijderd lijkt al snel gewoon als gelezen. Langere artikels lees ik niet meteen, maar voeg ik toe aan wallabag (een soort open-source Pocket), net als dingen waar ik later mogelijk nog eens naar refereren wil. Heb ik op een vrij moment altijd wat te lezen. Wat overblijft scan ik vluchtig of laat ik staan voor een volgende keer. Voorlopig lijkt die aanpak te werken.

(ochtendgrijs.be/notes/66f85e1c)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!