Follow

Een authentiek verhaal. Met beleving. Zeg!

[Lotus] is [er net als Apple, Starbucks en Nike in geslaagd om] rond een goed product een authentiek verhaal met beleving creëren.

tijd.be/ondernemen/voeding-dra

(ochtendgrijs.be/notes/fac69311)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!