Follow

Nee, joh. Is revolutie van de kleine man tegen het establishment.

> Iemand als Musk, de rijkste mens ter wereld, kan willens nillens die bitcoin-koersen manipuleren.

tijd.be/ondernemen/auto/tesla-

(ochtendgrijs.be/notes/47fbefcb)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!