Follow

[Automatisch gespreid beleggen] komt neer op de simpele realiteit dat je geld moet hebben om te kunnen investeren. [Z]o spreid je automatisch. Zodra ik 1000 of 2000 euro gespaard heb, stop ik ze in de beurs. Met kleine orders bereik je heel wat.

tijd.be/dossier/beursrally/tre

(ochtendgrijs.be/notes/ad400f51)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!