Follow

Klopt niet (en da’s eigenlijk heel logisch), zeggen o.a. New York Magazine en de Wall Street Journal.

> … een regelrechte oorlog van de kleine man tegen de elite.

tijd.be/opinie/algemeen/welkom

(ochtendgrijs.be/notes/6eb9dd74)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!