Follow

Matig geschreven, I know, maar als ik niet op ‘Publish’ druk, komt het er nooit meer van. Punt twee: dankzij het gastrolletje van Frank Vander linden zit ik al twee dagen met De Mens in m’n hoofd.

(ochtendgrijs.be/notes/141a63c6)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!