Follow

Met het tijdelijk deactiveren, laatst, van m’n behoorlijk nieuwe Twitteraccount deed ook de koppeling met WordPress het niet meer. En toen was ik te lui om die te repareren, want Twitter is stom. (Nu zou ’t weer moeten werken.)

(ochtendgrijs.be/notes/bd975943)

Ik zal mijn onzin dan ook wat vaker hier neerpennen. De twitteraars kunnen gratis meelezen. (Ik was zelfs vergeten dat ik enkele shortcuts had ingesteld om eenvoudiger Microformats aan mijn tekstjes toe te kunnen voegen.)

(ochtendgrijs.be/notes/60734419)

Microformats zijn een soort open metadata in de vorm van simpele HTML-tags en ‑attributen. Laten (andere) websites, maar ook RSS-lezers en zo, weten dat een bericht bijvoorbeeld een reply is, of nog iets anders. En dat laat dus, uiteindelijk, een soort interactie toe die je normaal alleen met (besloten) socialemediaplatformen associeert.

(ochtendgrijs.be/notes/aba7132a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!