Follow

Merkte gisteren dat de algemene RSS-feed op deze site ook voor gewone “notes” nog titels vermeldde. (In de note-specifieke feed was dat – zoals het hoort – niet het geval.) Da’s nu opgelost. Meteen heb ik ook Atom en andere feeds (dan RSS2) uitgezet. Die feeds, die WordPress in principe automatisch genereert, liepen immers niet via mijn aangepaste template.

(ochtendgrijs.be/notes/31816d8a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!