Follow

1. Niet als je het ‘verstandig rechts’ vraagt.

2. Maak daar alsjeblieft ‘de vrije burger beschermen’ van, tout court. Niet alleen de staat vertoont die ‘machtshongerige willekeur’.

> De vrije burger beschermen tegen de machtshongerige willekeur van de staat is dé kern van het liberale gedachtegoed, veel meer dan ‘belastingen zijn mèh’.

demorgen.be/politiek/het-jaar-

(ochtendgrijs.be/notes/d4ccb237)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!