Follow

Over de fiscaal gunstige zogenoemde derde pensioenpijler.

> De bijna 1,7 miljoen Belgen met een pensioenspaarfonds hadden eind vorig jaar een spaarpot van gemiddeld 12.734 euro. De verschillen zijn groot, want sommige landgenoten sparen nog maar één jaar en anderen al meer dan 30 jaar.

tijd.be/markten-live/nieuws/al

(ochtendgrijs.be/notes/2662162c)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!