Follow

Zo. Ik krijg eigenlijk nooit online advertenties te zien.

> [T]echbedrijven verdienen geld aan je aandacht. Hoe langer je er aanwezig bent, hoe meer advertenties je te zien krijgt.

demorgen.be/tech-wetenschap/ho

(ochtendgrijs.be/notes/8e7b9b07)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!