Follow

Denk dat ik eindelijk weet wat ik later worden wil.

> [Hytners] boek ‘Consiglieri, Leading from the shadows’ is een pleidooi voor de nummers 2 in het zakenleven, de sportwereld en in de politiek.

demorgen.be/meningen/politici-

(ochtendgrijs.be/notes/67984435)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!