Follow

Wacht. Dus al wat daarvoor nodig was, is (verplicht) thuisblijven? Hetgeen ik ook zo al maanden (jaren, red.) deed?

> Hoopgevend: reproductiegetal zakt opnieuw onder 1.

demorgen.be/nieuws/live-corona

(ochtendgrijs.be/notes/7671ce47)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!