Follow

Dat we ’t morgen wel gaan zien. Als er dan al iets te vertellen valt. Vandaag, daarentegen, is er over dit onderwerp letterlijk géén nieuws.

> Wat zeggen de peilingen één dag voor de verkiezingen?

demorgen.be/nieuws/trump-versu

(ochtendgrijs.be/notes/c43bfef6)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!