Follow

Zijn nog dik 100 IC-bedden beschikbaar, en dan zou zo’n koopzondag geen goed idee zijn? _Sad._

(ochtendgrijs.be/notes/832119ed)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!