Follow

Flutmedia: ‘Wat mogen we van een tweede lockdown verwachten?’ Wacht f—king een half uur, dan weet ge het.

Hatelijker dan ‘brekend’ nieuws is het dan maar verzinnen.

(ochtendgrijs.be/notes/65c6682e)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!