Follow

Mooi dat men uitgaat van een eenmalige investering van 10 000 euro. (Niets houdt je tegen om jáárlijks 10 000 euro _[of meer, red.]_ in te leggen.)

> Hoeveel brengt zo’n 5 à 7 procent per jaar op de lange termijn op?

spaarvarkens.be/het-rendement-

(ochtendgrijs.be/notes/f4056a51)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!