Follow

Alsof we onderhand niet weten wat het resultaat wordt van een brexit, wat corona teweegbrengt, wat overheden daaraan kunnen doen (of niet doen). En over die Amerikaanse verkiezingen: al ga je best uit van Biden, ook hoe vier jaar Trump eruitziet, weten we ondertussen.

> [D]e markten [zijn] volatiel omdat er onzekerheid bestaat over de Amerikaanse verkiezingen, de brexit en de impact van de coronacrisis.

tijd.be/markten-live/nieuws/aa

(ochtendgrijs.be/notes/ff92b98b)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!