Follow

Zelden zo gelachen als net voor de zomer, toen mijnheer Horeca Vlaanderen kwam vertellen hoe het voor ‘de mensen’ hoogst noodzakelijk was dat cafés weer open konden.

(ochtendgrijs.be/notes/01bac68a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!