‘Maar beleggers zijn niet gerust in de toekomst.’ Da’s dan vooral grappig, want we weten al maanden dat het nú niet fraai zou zijn. De toekomst, daarentegen, die is bijna per definitie beter dan vandaag.

(ochtendgrijs.be/notes/30030dcc)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!