Follow

Heeft jobat.be/nl/art/3-tips-om-je-s gebookmarkt.

Als je het einde van de maand afwacht ook.

> Als je weet hoeveel je daadwerkelijk nodig hebt, dan kan je dat van je inkomsten aftrekken en weet je hoeveel je over hebt om mee te ‘spelen’.

(ochtendgrijs.be/notes/83c2d404)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!