Follow

Heeft vrt.be/vrtnws/nl/2014/11/16/be gebookmarkt.

> Het rapport stelt duidelijk dat ‘op basis van belastinginkomsten niet uitgemaakt kan worden of die het resultaat zijn van hoge tarieven of de aanwezigheid van een groot vermogen’.

(ochtendgrijs.be/notes/cc3044df)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!