Follow

Heeft demorgen.be/meningen/ons-blind gebookmarkt.

*checks notes* Mijn laatste theaterbezoek – comedy, eigenlijk – dateert van januari 2019. Laatste restaurantbezoek ook.

> [Ook wie de app niet wil installeren] kan zijn of haar steentje bijdragen om de pandemie te bestrijden. Door niet meer op café, restaurant of naar toneel te gaan tot er een vaccin is.

(ochtendgrijs.be/notes/43c55e14)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!