Follow

Vrij letterlijk: boeie. ‘Dave Sinardet: “Als een politoloog al een degout kreeg van de regeringsonderhandelingen, wat moet het dan bij de rest van de bevolking zijn geweest?”’ (In de Knack van deze week.)

(ochtendgrijs.be/notes/66f1f2b0)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!