Follow

Heeft hln.be/geld/jobs/burgerlijk-bi gebookmarkt.

> Na tien jaar [kijken] burgerlijk en bio-ingenieurs tegen een loon van om en bij 4.600 euro [aan]. Burgerlijk en bio-ingenieurs [die voor 1999 afstudeerden] verdienen 7.350 euro[.]

(ochtendgrijs.be/notes/8010ca31)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!