Follow

Hoop stiekem dat die van ons bij ons aan de slag kan, zelfs al betekent dat ’n tweede auto kopen.

(ochtendgrijs.be/notes/73fdcc2e)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!